§1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Esbo idrottsförening r.f. och dess hemort Esbo stad.

§2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens ändamål är att uppväcka och vidmakthålla idrotts- och motionsintresset i sin hemstad genom att anordna idrotts- och motionstillfällen samt tävlingar. Föreningens verksamhet är uppdelad på oinregistrerade sektioner.

Föreningens officiella språk är svenska.

Föreningen fullföljer sitt syfte:

1. Genom att erbjuda sina medlemmar:

 • tävlingsverksamhet
 • skolningsverksamhet
 • träningsverksamhet
 • ungdomsverksamhet
 • informations- och PR-verksamhet
 • motionsmöjligheter
 • annan liknande verksamhet i syfte att fostra fysiskt och psykiskt vakna och nyttiga medborgare för samhället

2. Genom att med förslag och initiativ sträva att väcka uppmärksamhet hos myndigheterna och andra instanser inom sitt verksamhetsområde, samt genom att aktivt sträva till att utveckla idrotten samt till att anskaffa och sköta tillbörliga träningsplatser och redskap.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att:

 • ta emot donationer och testamenten samt genom att äga fastigheter nödvändiga för verksamheten
 • anskaffa medel via arrangemang av danstillställningar och nöjesevenemang, insamlingar och lotterier, genom att äga och upprätthålla idrottsanläggningar, genom att utöva förläggnings- och dupliceringsverksamhet, förplägnings- och inkvarteringsrörelse och bingoverksamhet samt genom att utan strävan efter vinst fungera som förmedlare av idrottsredskap och utrustning till sina medlemmar
 • bedriva utskänkningsverksamhet i anslutning till de evenemang som föreningen arrangerar

§3. Medlemmarna

Föreningens medlemmar är:

 • ordinarie
 • understödande
 • ständiga
 • heders

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte.

Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Understödande medlem har yttranderätt men inte rösträtt under föreningens möten.

Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan

Styrelsen kan utnämna en medlem till ständig medlem, om

 • medlemmen erlagt anslutningsavgiften och medlemsavgiften samt varit medlem i föreningen i minst 25 år
 • medlemmen har gjort föreningen avsevärda idrottsmässiga, ekonomiska eller andra tjänster

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

§4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han  genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

§5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Höstmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos de ordinarie medlemmarna och de understödande medlemmarna skilt för sig. Hedersordföranden, hedersmedlemmar och ständiga medlemmar betalar inte medlemsavgifter.

§6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och högst 10 ordinarie medlemmar samt deras suppleanter som alla utses vid höstmötet. Varje sektion har minst en representant i styrelsen.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Sekreteraren för förteckning över föreningens medlemmar, sköter föreningens korrespondens, ansvarar för uppgörande av årsberättelsen och handhar skötseln av föreningens kansli, samt för protokoll vid styrelsens möten.
Vicesekreteraren handhar sekreterarens uppgifter vid dennes förfall.

Föreningens styrelse bestämmer årligen om de medel envar sektion eventuellt erhåller för sin verksamhet.

§6.1. Sektionerna

Vid sektionernas höstmöten, vilka bör hållas senast 3 veckor före föreningens ordinarie höstmöte, skall utses minst en representant och suppleant till föreningens styrelse.

Sektionernas styrelser består av ordförande och 3-10 övriga funktionärer. Sektionsstyrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare och kassör.

Sektionerna kan bestämma om sin interna verksamhet, dock så att föreningens styrelse fastställer sektionens rättshandlingar.

Föreningens tävlingsdräkt skall vara försedd med klubbmärke eller namnförkortningen Esbo IF. Dräkten kan vara försedd med reklam.

§7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

§8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före vårmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

Kassören handhar omvårdnaden av föreningens penningmedel och ansvarar för föreningens bokföring.

§9. Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hålls under tiden februari-mars och höstmötet under tiden oktober-november på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet om möte framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, ständig medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

§10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, eller genom att sätta in en annons i en tidning som utkommer i föreningens hemort, eller per e-post.

§11. De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 7. val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter
 8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen senast 30 dygn före mötet.

§12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

Upplöses föreningen skall samtliga dess behållna tillgångar enligt sista mötets belut användas för idrotts- eller ungdomsverksamheten i föreningens hemstad.

§13. I övrigt tillämpas gällande lag om föreningar

 

ESBO IDROTTSFÖRENING r.f.

Adress

PB 74
02771 Esbo
FINLAND
info(at)esboif.fi

Styrelsen

Ordförande 
Anders Wikholm
050 3410171
anders.wikholm(at)kluuvinkiinteistot.fi

Verksamhetsledare

Sanna Saarman-Kemppi

050-5773251

sanna.saarman(at)esboif.fi

Kassör
Anita Lindström
040 592 0274
anita(at)figurecraft.fi

 

Bowling

Paul Sihvonen
0400 985 667 paul.carita.sihvonen(at)kolumbus.fi

Friidrott

Ordförande
Markus Kalliomäki
markus.kalliomaki(at)live.fi

Juniorchef
Juuli-Anna Taurén
040 775 0306
​juuli.tauren(at)esboif.fi

Kira Kytölä
040 578 4157
kira.kytola(at)esboif.fi

 

Gymnastik

kansli(at)esboif.fi

Handboll

Mika Konsin
0400 150 057
mika.konsin(at)gmail.com

Motion

Håkan Blomberg
046 850 9200
hakan.blomberg(at)esboif.fi

Jan-Olof Stengård
040 5583 610
stengard(at)netti.fi

Volleyboll

Damlaget
Kirsi Huikarinen
050 339 2842
huikarin(at)mappi.helsinki.fi

Herrarna
Harri Ketonen
050 388 9550
harri.ketonen(at)vv-auto.fi

ESBO IDROTTSFÖRENING r.f.

Adress

PB 74
02771 Esbo
FINLAND
info(at)esboif.fi